Partners

Het AVH Instituut vormt met onderstaande organisaties een platform waarbij alle partners zich gezamenlijk sterk maken voor een weerbare en veerkrachtige samenleving.  Door op overkoepelend niveau krachten te bundelen, hopen we slagvaardig, constructief en positief bij te dragen aan het verbeteren van groepsprocessen dusdanig dat kinderen zich veilig en prettig voelen en dat het gewoon wordt om niet acceptabel gedrag bespreekbaar te maken.

Partners platform

School & Veiligheid door het Ministerie van OCW ingesteld als landelijk, onafhankelijk, laagdrempelig, goed bereikbaar expertisecentrum voor kennis, ondersteuning en advies op het gebied van pesten op school. School & Veiligheid beschikt over een website met informatie, tips, onderzoek en een helpdesk voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten die problemen ervaren op het gebied van pesten op school. 

Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, heeft met prof. dr. R. Veenstra expertise op het gebied van veiligheid, pesten en netwerken van Jongeren. Belangrijk aandachtsgebied is onderzoek naar de effectiviteit van pestprogramma KiVa.

Nederlands Jeugdinstituut is het Kenniscentrum voor jeugd en opvoeding. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt professionals in Jeugd- en opvoedingssector  om de gezonde ontwikkeling van jeugdigen te bevorderen en hun leefomgeving te verbeteren. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een dossier samengesteld over Pesten. http://nji.nl/eCache/DEF/1/04/955.html
Het dossier biedt informatie over cijfers, erkende interventies, instrumenten, methodieken, kennis over wat werkt en beleid op het gebied van pesten.

Respect Education Foundation organiseert o.a. de jaarlijkse week van respect. Ze promoot leef- en leeromgevingen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen, door het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden.

Het AVH instituut heeft als doelstelling dat men in Nederland beschikt over een kwalitatief en volledig aanbod om de weerbaarheid van kinderen van 0 tot 18 jaar te behouden en te versterken. Het AVH instituut neemt een voortrekkersrol in het samenbrengen van partijen om een zo'n effectief mogelijk landelijk weerbaarheidsbeleid voor kinderen en jongeren te kunnen ontwikkelen.

 

   


WWW AVH instituut.nl
ANBI logo